Παραθέτουμε το νέο νόμο για το νέο κύμα διαθεσιμότητας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όσοι υπάλληλοι επιθυμούν να προσβάλλουν την απόφαση περί θέσεώς τους σε διαθεσιμότητα, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν εμπρόθεσμα αίτηση ακύρωσης στο οικείο Διοικητικό Εφετείο ή αγωγή στο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, καλέστε στο γραφείο μας.

 

Εκ της διευθύνσεως

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103).

Αντισυνταγματικό στο σύνολό του έκρινε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το νόμο 4014/2011 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων και τακτοποίησης των αυθαιρέτων, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών.

Παράνομη και αντισυνταγματική κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, η πρώτη εφεδρεία στο δημόσιο τομέα που προβλέφθηκε το 2011 με το πρώτο Μνημόνιο ή αλλιώς Ν. 4024/2011. 

ΓνωμΕισΑΠ 02/2013:Περί της αναδρομικής ή μη ισχύος της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 2, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το Ν 3943/2011

 

Αθήνα 12-2-2013
Αριθ. Πρωτ. 762
Αριθμ. Γνωμ. 2

Προς
Τους Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας τους

Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.8 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).

Όλα όσα πρέπει να προσέξουμε - Τι δεν πρέπει να ξεχάσουμε

6. Επειδή, με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α' του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α' 180) εισήχθη ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τους έμμισθους πολιτικούς υπαλλήλους με σχέση δημοσίου δικαίου, μεταξύ των οποίων και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ 1 του ανωτέρω νόμου η συλλογική σύμβαση εργασίας ρυθμίζει τους όρους και τις συνθήκες απασχολήσεως των υπαλλήλων για τα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονται και θέματα μισθών.

Δείτε τον πίνακα με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την ημερομηνία λήξης τους, μετά την οποία μπορούν να εφαρμοστούν οι περικοπές των επιδομάτων που προβλέπονται στο μνημόνιο 2.

Λ. Αλεξανδρας 126 , 1ος όροφος (απεναντι απο τον Αρειο Παγο) ΤΚ 114 71 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. Κέντρο: 2106412185 - FAX: 2106412188 - Κινητό: 6972028037 - E-MAIL: vnlaw@otenet.gr